ПРИВІЛЕЙ ЧЕРНІГОВСЬКОМУ СТАРОСТІ М.КАЛІНОВСЬКОМУ.

Документ 6(19) березня 1634 р. де згадані населенні пункти Чернігівщини: Гущин, Стари Млин, Смиків, Хвац, Рижики, Хмельниця, Роїще (вперше), Холавін, Шульжин, Кирскі, Варинці, Петрушин, Чартория, Терехова, Юрсов, Товстоліс, Плоша, Піски, Подгоре, Муровчики.
Переклад українською поданий в книзі О.Ляшева «Козаки та селяни с.Роїща Роїської сотні Чернігівського полку» Кн.1.

Pewne dobra albo Futuri Mieyskie
Urodzone Kalinowskiemu prawem lenny dane.

Władysław IV.

Oznaymuiemy wszem wobec. Maiąc zawsze, w pamięci naszey, odważne dzieła rycerskie y zasługi Urodzonego Marcina Kalinowskiego, Podkomorzego Podolskiego, Rotmistrza y Starosty naszego Czernihowskiego, ktore on, iako w przeszłych wielu expediciach przeciw nieprzlowi Krzyża Ś., a osobliwie przeciwko Osmanowi Cesarzowi Tureckiemu, gdy z wiziki swemi, na Państwa Coronne następował, on w piącenset ludzi rycerskich, znaczny kosztem swym własnym zaciągnionych, do woyska naszego przybył, gdzie z odwagą zdrowia y dostatków swoich z miłości ku Oyczyźnie męstwem y dzielnością przed wielą innych przodkuiąc, a slawę nieśmiertelną starożytney Familiey swoiey dobrze RP zasłużoney wcale zatrzymuiąc, y oney znacznie przyczymuiąc, oświadczył. Także y w terarznieyszey Moskiewskiey, gdy przy nasze dwiema Chorągwiami, z ludzi służałych sposobionemi, stanąwszy, tak sobie z nieprzlom w podawaiących się okaziach postępował, iako dzielnemu y odważnemu mężowi należało. Takowe tedy iego dzielności koszty y trudy ktore on z miłości ku Oyczyźnie, ochotnie ponosi przymuiąc mile, a chcąc, aby nie tylko on sam, ale y potomkowie iego łaską się naszą nosząc, do podobnych nam y RP usług torem przodka swego idąc, pochop brały, iemu samemu, małżonce y potomkom iego męskiey plci… prawem lennym Futuri mieyskie, to iest nad rzeką Biallowiesią Husczyn, Stary młyn, Smyków, Chwać, Ryżyki, Chmielnica. Nad Stryżnie zaś rzeką Roicza, Choławin, Sulzin, Kirski, Warzyńce. Nad Swinią rzeką Pietruszyn, Czartoria, Tierehowa, Iursów. Na polu Kosomaczynym Towstoles. Nad rzeczką Desną Plosza. Za Desną zaś Pieski, Podhore, Murawciki, do tego przewoz na rzece Desnie, ze wszystkiemi poddanemi rolami, gruntami, pożytkami, borami, lasami y innemi wszystkiemi okolicznościami y przynależnościami, do pomienionych Futur należącemi, daiemy y conferuiemy. Ktorych on iednak prawnie ma dochodzić, y one s Possessorami ich ieżeliby się prawem iakim używali prawem czynie. Ktore to Futuri prawem odyskane, on sam y potomkowie iego męskiey plci trzymać y onych używać będą, poki ich będzie…; względem ktorych Futur to wszystko cokolwiek do Olwory Miasta naszego Czernihowa będzie należało, iako prochy, strzelbę y inną munitią opatrować powinie będzie y Sucsessorowie iego, także y rządu w temże Mieście przestrzegać y inny obowiązków czynić, będzie, pod ważnoćcią tego prawa. Na co dla lepszey wiary ten list Przywiley naszą ręką podpisaliśmy, naszą y piecięć koronną przycisnąć rozkazaliśmy.
Dan w Obozie za Smolenskiem na okolicy Bogdanowey dnia VI mca Marca.

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Залишити відповідь